DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI *ACCESSIBILITY DECLARATION

Deklaracja dostępności *Accessibility declaration

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej kn.pfron.org.pl/kn, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Kwartalnika Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania.

Data publikacji strony internetowej: 01.06.2012

Data ostatniej dużej aktualizacji: 05.10.2018

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Archiwalne publikacje kwartalnika w formacie PDF od numeru I/2011(1) do numeru II/2015(15) nie spełniają standardów WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines). Wszytskie kolejne wydania czasopisma w formacie PDF są dostępne cyfrowo.
  • Kod CSS strony nie waliduje się zgodnie ze specyfikacją. Walidacja zostanie poprawiona.

Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego samodzielnie przez Redakcję Kwartalnika w zakresie dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Dostępna jest również wersja tekstowa serwisu, z podwyższonym kontrastem.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Czechowski, adres poczty elektronicznej kwartalnik@pfron.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 50 55 360. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


The State Fund for Rehabilitation of Disabled People is committed to ensuring the availability of the website kn.pfron.org.pl/kn, in accordance with the Act of 4 April 2019 on the digital accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies. The statement on accessibility applies to the website of the Quarterly 'Disability - issues, problems, solutions'.

Date of website publication: 01/06/2012

Date of the last major update: 10/05/2018

The website is partially compliant with the Act on the digital accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies, due to incompatibilities or exemptions listed below.

  • Archival publications of the quarterly in PDF format from the number I/2011(1) to the number II/2015(15) do not meet the WCAG 2.0 standards (Web Content Accessibility Guidelines). All subsequent issues of the journal in PDF format are available digitally.
  • The CSS code of the website do not validate in line with specifications. Validation will be improved.

The statement was made on 22/09/2020. The declaration was prepared on the basis of an audit in the field of digital accessibility carried out independently by the Editorial Office of the Quarterly. 

Standard keyboard shortcuts can be used on the website. There is also the text version of the website with increased contrast.

Feedback and contact details

In case of problems with the accessibility of the website, please contact us. The person responsible is Krzysztof Czechowski, e-mail address: kwartalnik@pfron.org.pl. You can also contact us by calling 22 50 55 360. The same ways of communication can be used to submit requests for information that is not available and to complain about lack of availability.

Everyone has the right to request that the digital accessibility of the websites, mobile applications or any of their elements is ensured. You may also request to make information available in alternative forms, such as reading a digitally unavailable document, describing the content of the movie without audio description, etc. The request should contain the data of the person submitting the request, indication of the website or mobile application which is meant, and the method of contact. If the requesting person reports the need to receive information in an alternative form, the form of this information should also be specified in the request.

The public sector body should fulfill the request immediately and not later than within 7 days. If it is not possible to meet this deadline, the public sector body immediately informs about when it will be possible to fulfill the request, whereby the deadline may not be longer than 2 months. If availability is not possible, the public sector body may propose an alternative way of accessing the information.

In the event that the public sector body refuses to comply with the request to ensure the availability or alternative access to information, a complaint may be made against such action.

Once all possible recovery options have been exhausted, the complaint may also be sent to the Commissioner for Human Rights.