DANE OSOBOWE *PERSONAL DATA

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać nowe unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), tzw. RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Prosimy zapoznać się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na potrzeby Kwartalnika.

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych na potrzeby kwartalnika „Niepełnosprawność – zaganienia, problemy, rozwiązania” (ISSN 2084-7734)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 13, kod pocztowy 00-828.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia RODO w celu publikacji artykułu w kwartalniku naukowym „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, wykonania recenzji artykułu naukowego,  członkostwa w Radzie programowej kwartalnika lub Zespole redakcyjnym*).

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@pfron.org.pl.

Pani/Pan dane osobowe nie będą profilowane i przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Brak Pani/Pana zgody na podanie i przetwarzanie danych osobowych spowoduje brak możliwości publikacji artykułu w kwartalniku naukowym „Niepełnosprawność  zagadnienia, problemy, rozwiązania”, wykonania recenzji artykułu naukowego, członkostwa w Radzie programowej kwartalnika lub Zespole redakcyjnym*).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z wykonaniem umowy lub jej wygaśnięcia/rozwiązania lub do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu albo wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Potwierdzam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej oraz oświadczam, że jej zapisy są dla mnie zrozumiałe.

 

............................................................................................................................

(data i czytelny podpis Autora zgłaszającego artykuł/Współautora artykułu/
Recenzenta artykułu naukowego/Członka Rady programowej/Członka Zespołu redakcyjnego*))

 

*) niepotrzebne skreślić

Załączniki