BIEŻĄCY NUMER I/2020(34) *CURRENT ISSUE

Terapia zajęciowa w kompleksowej rehabilitacji osób z osteoporozą *Occupational Therapy in the Comprehensive Rehabilitation of People with Osteoporosis

Autorzy: Jerzy Rottermund (1), Andrzej Knapik (2) (1) Wydział Nauk o Zdrowiu i Pracy Socjalnej, Uniwersytet św. Elżbiety w Bratysławie, Słowacja (2) Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska

Terapia zajęciowa w kompleksowej rehabilitacji osób z osteoporozą

Streszczenie

Osteoporoza to choroba przebiegająca podstępnie, powodująca bezbolesne pogarszanie się stanu układu kostnego, która w konsekwencji prowadzi do destrukcji masy kostnej i stopniowo narastającej niepełnosprawności. Kompleksowa rehabilitacja osób dotkniętych osteoporozą wymaga udziału szeregu specjalistów. Jednym z nich jest terapeuta zajęciowy. W artykule przedstawiono czynniki ryzyka i powikłania występujące w trakcie rozwoju osteoporozy oraz wskazano na podstawowe cele terapeutyczne niezbędne do realizacji podczas pracy z pacjentem przez terapeutę zajęciowego. Terapeuta zajęciowy w swoich kompetencjach zawodowych ma również edukację prozdrowotną, obejmującą szereg ważnych i istotnych dla chorego zagadnień, począwszy od przekazania zrozumienia osteoporozy jako choroby, jej przyczyn, po ryzyko, jakie z sobą niesie. Ponadto w zakres edukacji wchodzi zmiana stylu życia
i nauka poprawnego odżywiania, nauka przyjmowania leków oraz wykrywanie zagrożeń zdrowotnych.

Słowa kluczowe: terapeuta zajęciowy, osteoporoza, kompleksowa rehabilitacja, czynniki ryzyka, cele terapeutyczne

Occupational Therapy in the Comprehensive Rehabilitation of People with Osteoporosis

Summary

Osteoporosis is a disease extending insidiously, resulting in deterioration of the painskeletal system, it leads to destruction of bone and gradually increasing disability. Comprehensive rehabilitation of people affected by osteoporosis requires the participation of a number of specialists. One of them is an occupational therapist. The article presents the risks and complications that occur during the development of osteoporosis, indicates the main therapeutic targets necessary to achieve during the work with a patient. In their professional competence, the occupational therapists have also pro-health education, including a number of important and relevant issues for the patient. Beginning from teaching a patient how to understand osteoporosis as a disease, its causes and its results. In addition, the scope of education includes implementation of changes of lifestyle, learning of properly nourishing and medication as well as detection of health threats.

Keywords: occupational therapist, osteoporosis, comprehensive rehabilitation, risk factors, targets therapeutic

Załączniki