BIEŻĄCY NUMER I/2020(34) *CURRENT ISSUE

Zatrudnialność osób niepełnosprawnych na przykładzie badań empirycznych *Employability of People with Disabilities on the Base of Empirical Research

Autorka: Maria Agnieszka Paszkowicz; Uniwersytet Zielonogórski

Zatrudnialność osób niepełnosprawnych na przykładzie badań empirycznych

Streszczenie

W artykule zaprezentowano część szerszych badań poświęconych zatrudnialności osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim. Do celów badawczych opracowano autorski model zatrudnialności, oparty o cztery wartości: zdrowie/sprawność, wykształcenie, pracę i bezpieczeństwo społeczne, które wyznaczają przestrzeń analizy badawczej zatrudnialności. Przedstawiono wyniki samooceny zatrudnialności respondentów na podstawie pytania zadanego wprost (prosty wskaźnik zatrudnialności) oraz oceny wyliczonej na podstawie opracowanego modelu (syntetyczne wskaźniki zatrudnialności). Pokazano zróżnicowanie otrzymanych wyników w zależności od stopnia niepełnej sprawności i statusu na rynku pracy, a także porównano otrzymane wartości wskaźników.

Słowa kluczowe: osoby niepełnosprawne, rynek pracy, zatrudnialność, prosty wskaźnik zatrudnialności, syntetyczny wskaźnik zatrudnialności

Employability of People with Disabilities on the Base of Empirical Research

Summary
The article presents a part of wider research on the employability of people with disabilities in the Lubuskie voivodship. For research purposes, an original model of employability was developed, based on four values: health/ability, education, work and social security, which determine the area of research on employability. The results of the self-assessment of the employability of respondents were presented on the basis of a directly asked question (the simple employability indicator) and the assessment calculated on the basis of the developed model (synthetic indicators of employability). Diversity of the results obtained was shown depending on the degree of incomplete efficiency and status on the labour market, as well as the obtained values of indicators were compared.

Keywords: people with disabilities, labour market, employability, a simple employability index, a synthetic employability index

Załączniki