O kwartalniku

Z przyjemnością informujemy, że nasze czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List za rok 2017, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 72,72 pkt.

Wskaźnik ICV jest uznanym w środowisku naukowym miernikiem jakości czasopisma naukowego i jest odzwierciedleniem poziomu rozwoju periodyku oraz siły jego oddziaływania na świat nauki.

Uzyskana punktacja wyliczona została na podstawie złożonej ankiety ewaluacyjnej oraz analizy wydań czasopisma z 2017 roku, dokonanej przez Ekspertów Index Copernicus. Oznacza to poprawę dotychczasowego wskaźnika o 3,38 pkt w porównaniu do roku ubiegłego, co stanowi wyraz uznania dla wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie Kwartalnika.

Wyznaczona ocena ICV za rok 2017 jest widoczna na liście czasopism indeksowanych w bazie ICI Journals Master List 2017 oraz w Paszporcie naszego czasopisma https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=13782&lang=pl

Informujemy również, że zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r., kwartalnik uzyskał 8 punktów w ocenie parametrycznej czasopism naukowych.


Wszystkie publikacje są możliwe do pobrania bezpłatnie w formacie PDF, pierwotną wersją kwartalnika jest wersja drukowana w nakładzie 1000 egzemplarzy. Uprzejmie informujemy, że od numeru III/2015(16) zamieszczane na witrynie pliki w formacie PDF są dostępne dla osób niepełnosprawnych, zgodnie ze standardami WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines)


Teksty nadsyłane przez autorów do publikacji w kwartalniku poddawane są analizie oryginalności w celu ochrony własności intelektualnej.

plagiat.pl

Nasze czasopismo zarejestrowane jest w:

indexcopernicus.com

"Index Copernicus International" - specjalistycznej platformie upowszechniającej dorobek naukowy na międzynarodowym rynku wydawniczym. Baza czasopism naukowych ICI Journals Master List liczy obecnie ponad 22 000 czasopism, w tym 3000 z Polski. W bazie rejestrowane są czasopisma naukowe, które pozytywnie przeszły wielowymiarową parametryzację. Potwierdzeniem indeksacji w naszej bazie jest uzyskany wskaźnik liczbowy ICV (Index Copernicus Value).

cejsh.icm.edu.pl

"The Central Europen Journal of Social Sciences and Humanities" (CEJSH) - powstałej w Wyszehradzie w dniu 27.X.2004 r., zgodnie ze wspólnie podjętą decyzją w Pradze 31.X.2003 r. pomiędzy: Akademią Nauk Republiki Czeskiej, Polską Akademią Nauk (PAN), Słowacką Akademią Nauk oraz Węgierską Akademią Nauk. CEJSH jest elektroniczną, ogólnie dostępną (open access) bazą danych publikującą angielskie streszczenia artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach narodowych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji, a także w Bośni i Hercegowinie, Estonii, Łotwie, Litwie, Serbii, Słowenii i Ukrainie.

pbn.nauka.gov.pl - Polska bibliografia naukowa

"Polskiej Bibliografii Naukowej" -  prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzącej informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców. PBN jest częścią ogólnego systemu informacyjnego szkolnictwa wyższego i nauki polskiej.