O kwartalniku

Z przyjemnością informujemy, że nasze czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List za rok 2017, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 72,72 pkt.

Wskaźnik ICV jest uznanym w środowisku naukowym miernikiem jakości czasopisma naukowego i jest odzwierciedleniem poziomu rozwoju periodyku oraz siły jego oddziaływania na świat nauki.

Uzyskana punktacja wyliczona została na podstawie złożonej ankiety ewaluacyjnej oraz analizy wydań czasopisma z 2017 roku, dokonanej przez Ekspertów Index Copernicus. Oznacza to poprawę dotychczasowego wskaźnika o 3,38 pkt w porównaniu do roku ubiegłego, co stanowi wyraz uznania dla wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie Kwartalnika.

Wyznaczona ocena ICV za rok 2017 jest widoczna na liście czasopism indeksowanych w bazie ICI Journals Master List 2017 oraz w Paszporcie naszego czasopisma https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=13782&lang=pl

*About the Quarterly

We are very pleased to announce that our journal has successfully passed the evaluation process of ICI Journals Master List for 2017, which resulted in granting the ICV (Index Copernicus Value) index of 72.72 points.

The ICV indicator is a recognized measure of the quality of a scientific journal in the scientific community and reflects the level of periodical development and the strength of its impact on the world of science.

The obtained score was calculated on the basis of a submitted evaluation questionnaire and analysis of the 2017 journal releases by Index Copernicus Experts. This means an improvement of the current index by 3.38 points compared to the previous year, which is an appreciation for all those involved in the creation of the Quarterly.

The ICV rating for 2017 can be found on the list of journals indexed in the ICI Journals Master List 2017 database and in the journal's Passport.

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=13782&lang=pl


Wszystkie publikacje są możliwe do pobrania bezpłatnie w formacie PDF. Pierwotną wersją kwartalnika jest wersja drukowana w nakładzie 1000 egzemplarzy. Uprzejmie informujemy, że od numeru III/2015(16) zamieszczane na witrynie pliki w formacie PDF są dostępne dla osób niepełnosprawnych, zgodnie ze standardami WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines).

*All publications can be downloaded in PDF format free of charge. The original version of the Quarterly is a printed version with a circulation of 1000 copies. We would kindly like to inform you that from issue III/2015(16) onwards, PDF files published on the website are available for persons with disabilities in compliance with WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) standards.


Teksty nadsyłane przez autorów do publikacji w kwartalniku poddawane są analizie oryginalności w celu ochrony własności intelektualnej.

*Submitted manuscripts are carefully analyzed for their originality in order to protect intellectual property.

plagiat.pl

Nasze czasopismo zarejestrowane jest w:

*Our journal is registered in:

indexcopernicus.com

„Index Copernicus International” – specjalistycznej platformie upowszechniającej dorobek naukowy na międzynarodowym rynku wydawniczym. ICI World of Journals jest trzecią co do wielkości międzynarodową bazą danych. Obecnie w bazie zarejestrowanych jest przeszło 45 tysięcy czasopism, a liczba użytkowników odwiedzających serwis ICI World of Journals przekracza 70 tysięcy ze 150 krajów każdego miesiąca. W bazie rejestrowane są czasopisma naukowe, które pozytywnie przeszły wielowymiarową parametryzację. Potwierdzeniem indeksacji w bazie jest uzyskany wskaźnik liczbowy ICV (Index Copernicus Value).

*„Index Copernicus International” – a professional platform disseminating scientific achievements on the international publishing market. ICI World of Journals is the third largest international database. Currently, there are more than 45,000 journals registered in the database and the number of users visiting ICI World of Journals website exceeds 70,000 from 150 countries each month. The database is a register of scientific journals that have successfully passed the multi-dimensional parameterization. The indexation in the database is confirmed by the obtained ICV (Index Copernicus Value) numerical index.

cejsh.icm.edu.pl

„The Central Europen Journal of Social Sciences and Humanities” (CEJSH) – powstałej w Wyszehradzie w dniu 27.X.2004 r., zgodnie ze wspólnie podjętą decyzją w Pradze 31.X.2003 r. pomiędzy: Akademią Nauk Republiki Czeskiej, Polską Akademią Nauk (PAN), Słowacką Akademią Nauk oraz Węgierską Akademią Nauk. CEJSH jest elektroniczną, ogólnie dostępną (open access) bazą danych publikującą angielskie streszczenia artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach narodowych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji, a także w Bośni i Hercegowinie, Estonii, Łotwie, Litwie, Serbii, Słowenii i Ukrainie.

*„The Central Europen Journal of Social Sciences and Humanities” (CEJSH) – founded in Visegrád on October 27, 2004, in compliance with the joint decision taken in Prague on October 31, 2003 between the Czech Academy of Sciences, the Polish Academy of Sciences (PAN), the Slovak Academy of Sciences and the Hungarian Academy of Sciences.  The CEJSH is an electronic, open access database publishing English articles’ summaries, dissertations and reviews published mostly in national languages and in journals devoted to social and humanities sciences released in the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, as well as in Bosnia and Herzegovina, Estonia, Latvia, Lithuania, Serbia, Slovenia and Ukraine.

pbn.nauka.gov.pl - Polska bibliografia naukowa

„Polskiej Bibliografii Naukowej” – prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzącej informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców. PBN jest częścią ogólnego systemu informacyjnego szkolnictwa wyższego i nauki polskiej.

*„Polish Scientific Bibliography” – run by the Ministry of Science and Higher Education, which gathers information on Polish and foreign scientific journals and publications of Polish scientists. PSB is a part of the general information system for higher education and Polish science.